1906 apr nr 2 HD VAD 1e jaargang

Simultaan-Séances en opgerichte Clubs.
Van wege ons Genootschap werden sedert het verschijnen van ons vorig nummer de volgende Séances gegeven.
Door den Heer J. de Haas te
(…)
ENKHUIZEN, 26 deelnemers 23 partijen gewonnen, a verloren tegen de Heeren G. Spijker en, de Jong, b remise tegen den Heer T Lub. Club opgericht met 18 leden
(…)

1906 dec nr 10 HD VAD 1e jaargang pag 170

Mededeelingen.
Zaterdag 24 en Zondag 25 November j.l. zou de Heer J. de Haas op verzoek te Enkhuizen en Schagen Simultaan-séances geven. Een lichte ongesteldheid verhinderde hem hierin.
De Heer Ph. L. Battefeld verving hem volgaarne en met succes.
De Heer B, speelde 24 Nov. te Enkhuizen in Hotel Scholten 14 partijen waarvan hij 10 won, 3 remise maakte en 1 verloor tegen den Heer Brouwer. De Heeren Spijker en Visser maakten remise. De naam van den derden remisespeler is ons ontschoten. Duur der séance 2 uur 10 minuten.

1906 dec nr 5 HD VAD 1e jaargang pag 83

Damnieuws.
(BINNENLAND.)
Omtrent de stichting van den “Nationalen Dambond” schrijft het ”Nieuws v.d. Dag”, dato 11 Juli het volgende:

1907 dec nr 10 HD VAD 2e jaargang pag 177

Oplossers problemen: H.Wannink en A.Korff

1907 feb nr 12 HD VAD 1e jaargang pag 218

Dinsdagavond 29 Januari j.l. gaf de heer W.Vijn van Hoogwoud, lid van den “Zijper Damclub” een Simultaan séance voor de leden der Enkhuizer Damclub. Er was zeer veel belangstelling en het was een zeer gezellige avond. Het aantal deelnemers was 18. De Heer V. won 15, verloor 2 partijen tegen de heeren Jb. Swier en C. Mantel en maakte er een remise tegen den heer D. de Vries.
De heer Vijn deed zich daar ook als een sterk simultaanspeler kennen. De kracht van den heer Vijn als speler kennende, verwondert het ons geenszins dat in ‘t simultaanspel een eerste kracht is. We hopen dat hij het niet bij deze enkele seance zal laten en dat hij daar in den omtrek waar verschillende Damvereenigingen zijn, aangesloten bij den Nationale Dambond, vaak dergelijke séances zal geven.

1907 nov nr 9 HD VAD 2e jaargang pag 157

Oplossers problemen: A.Korff en J.de Vries

1907 okt nr 8 HD VAD 2e jaargang pag 126

Te Enkhuizen voor de Enkhuizer Damclub op den 1sten October j.l. door den Heer W.Vijn van Hoogwoud. Aantal deelnemers 18. Resultaat voor den simultaanspeler 15 gewonnen, 1 verloren en 2 remises.
Duur 4 uur.
Oplossers problemen: H.Wannink en J.de Vries

1908 apr nr 2 HD VAD 3e jaargang pag 18

Damnieuws.
In de Enkhuizer Courant lezen wij:
ENKHUIZER DAMCLUB.
De „Enkhuizer Damclub", afd. Enkhuizen van den Nationalen Dambond, hield deze week haar tweede jaarvergadering. Het jaarverslag vermeldde met voldoening, dat in den afgeloopen winter een opgewekt clubleven had geheerscht, dank zij de twee simultaan-seances, gegeven door de heeren W. Vijn van Hoogwoud en J, de Haas van Amsterdam, waarvoor groote belangstelling aan den dag was gelegd, terwijl niet minder de onderlinge damwedstrijd daarop van invloed was geweest. In dezen wedstrijd behaalde de heer G. Spijker met 26 punten (in 16 partijen) den eersten prijs.
De club telt thans 23 leden. Op de in de jaarvergadering vastgestelde statuten zal de Koninklijke bewilliging worden gevraagd. De vergadering bepaalde de contributie op f 1.50 per jaar en besloot om in de zomermaanden samenkomsten te houden op den eersten en derden Dinsdag van iedere maand.
De Bestuursfunctiën werden opgedragen aan de heeren D. Brouwer, voorzitter, A. Korff Cz., secretaris en C. C. Morien, penningmeester, Flink zoo !!

1908 dec nr 10 HD VAD 3e jaargang pag 146

Correspondentie uit Enkhuizen.
Geachte Redactie.
J.l. Dinsdag 17 Nov., des avonds acht uur, hebben wij onze eerste seance gehouden. Deze werd uitgevoerd door onzen sterksten speler, den Heer S. Spijker. Er waren 16 deelnemers. Hiervan won de Heer S. 10, verloor 2 en 4 partijen werden remise. Remise maakten de Heeren K. Mantel, Jb. Sanstra, N. P. de Goede (leden der club) en Smit uit Hoorn. Winners waren de Heeren A. v. d. Spruit ( Grootebroek) en A. W. Vervloet (Enkhuizen). Duur der seance drie uur. Alzoo een groot succes voor onze Club en ons lid S. Spijker, temeer daar dit de eerste keer was dat hij zoo iets uitvoerde. Ons plan is nu, om binnen kort een seance te houden te Grootebroek, hopende daarmede de damspelers uit Bovenkarspel, Grootebroek en Hoogkarspel tot elkaar te brengen en dan zoo mogelijk daar een Club te stichten.

1908 dec nr 10 HD VAD 3e jaargang pag 155

Gespeeld in een wedstrijd-partij te Enkhuizen, de Heer A.Korff Cz. Aan zet ontwikkelde met zwart het volgende prachtige spel. 1…11-17 2.21-16 17-21 3.48-43 21x32 4.38x27 25-30 5.34x25 14-20 6.25x23 18x347 7.40-34? 6-11 8.16x7 8-12 9.7x18 13x31 10.36x27 47x32 prachtig! hulde

1908 feb nr 12 HD VAD 2e jaargang pag 210

Oplossers problemen: H.Wannink en A.Korff

1908 jan nr 11 HD VAD 2e jaargang pag 192

Oplossers problemen: A.Korff

1908 jul nr 5 HD VAD 3e jaargang pag 77

Oplossers problemen: A.Korff

1908 jun nr 4 HD VAD 3e jaargang pag 61

Oplossers problemen: A.Korff

1908 mei nr 3 HD VAD 3e jaargang pag 32

Oplossers problemen: A.Korff

1908 mei nr 3 HD VAD 3e jaargang pag 45

Oplossers problemen: A.Korff

1908 mrt nr 1 HD VAD 3e jaargang pag 12

Oplossers problemen: H.Wannink en A.Korff

1908 mrt nr 1 HD VAD 3e jaargang pag 3

Simultaan-Seances
29 Februari J.de Haas te Enkhuizen, aantal deeln. 21, gew. 18, verl. 1, remise 2 in 2 1/2 uur.

1908 okt nr 8 HD VAD 3e jaargang pag 115

Correspondentie.
Uit Enkhuizen schrijft men ons:
Geachte Redactie!
Dat er in Enkhuizen animo bestaat voor ons mooi spel getuigen de volgend besluiten genomen op de Alg. Vergadering.
1e een kamp met Hoorn maar Hoorn heeft nog geen bericht gezonden; 2e Kleine seance's in eigen kring die uitgevoerd zullen worden door de Heeren Kooi, Mantel, Swien en Spijker, en ten derde: evenals 't vorige jaar een onderling wedstrijd maar nu in twee klassen n.l. A en B. Voor klasse A hebben zich opgegeven tien, denkelijk komen daar nog drie bij, en voor B acht personen. Zooals u dus ziet gaan we den winter niet slecht te gemoet.

1910 apr nr 1 HD 2e jaargang

ENKHUIZEN.
De Enkhuizer Damclub hield Dinsdag 8 Maart haar vierde jaarvergadering. Op uitnemende wijze beschreef de secretaris, de heer A. Korf Czn., in zijn jaarverslag al wat in 't afgeloopen jaar was gepasseerd, voorzoover het de club aanbelangt. Dit breed uitgewerkte overzicht gaf wel den indruk, dat er in de club een krachtig, opgewekt leven heerscht. De speelavonden werden elke week druk bezocht en vooral voor den onderlingen wedstrijd was groote ambitie.

1910 aug nr 5 HD 2e jaargang pag 82

NATIONALE DAMBOND.
Zooals bekend, wordt de eerstvolgende algemeene jaarvergadering van den Bond op 2 October a.s. in Amsterdam gehouden.
Voorstellen, welke op de vergadering in behandeling zullen komen, moeten uiterlijk 15 Augustus in mijn bezit zijn.
Beleefd verzoek ik aan H.H. Bestuursleden onzer vereenigingen, eventueele voorstellen vóór 15 Augustus aan mij op te zenden, vergezeld, waar noodig, van eene toelichting.

Tot en met 26 Juli heb ik op mijne aanvrage om een ledenlijst der vereenigingen, (zie het Juli-nummer), 5, zegge vijf, antwoorden ontvangen, nl. van Utrecht, Gouda, Rotterdam, Beemster en Enkhuizen.
Ik ben met het succes verlegen ! Wanneer komen de andere aangesloten vereenigingen met hun lijst ? HENRI J. v. d. BROEK, 1 e Secretaris.
ROTTERDAM, 27 Juli 1910.

1910 nov nr 8 HD 2e jaargang pag 122

NATIONALE DAMBOND.
Op de algemeene Jaarvergadering, 2 October te Amsterdam gehouden, is tot administrateur van het bondsorgaan benoemd de Heer G. WOUDENBERG, Van Oldenbarneveldtstraat 63 a, Rotterdam.
Alle correspondentie, de administratie betreffende, gelieve men dus aan bovengenoemd adres te richten.
In de plaats van den Heer A. L. ZUIDSCHERWOUDE werd tot lid van het Hoofdbestuur gekozen de Heer D. BROUWER, Enkhuizen.
Wegens plaatsgebrek volgt het Jaarverslag en dat van de algemeene vergadering in het December-nummer.
De damclubs Hengelo en Beverwijk zijn sedert tot onzen Bond toegetreden.
HENRI J. V. D. BROEK,
1e Secretaris.

1911 feb nr 11 HD 2e jaargang pag 170

Enkhuizer Damclub.
Dinsdag 29 November gaf de heer H. Hoogland Jr. van Utrecht, een simultaan-séance te Enkhuizen, op uitnoodiging van de Enkhuizer Damclub, die het genoegen had, dat niet alleen uit den kring harer leden een groot getal deelnemers zich daarvoor aanmeldden, maar dat deze partij ook de aandacht van damliefhebbers van elders trok, onder andere uit Grootebroek en Hoorn. In 't geheel waren 28 Dorden bezet en de partij had een zeer geanimeerd verloop. De heer Hoogland won na een spannenden strijd 19 partijen, maakte 6 remise en verfoor er 3. De winners waren de herren G. Spijker, K. Mantel en M. Roosendaal, leden van de Damclub. Tot remise brachten het de heeren A. Hoogcarspel, N. P. de Goede, P. Kort en J. Kooy van de Enkh. Damclub en voorts C. J. van Kleeff van Grootebroek en Mooy van Hoorn.
De kennismaking met den heer Hoogland, wiens tactvol en zeker spel herhaaldelijk interessante momenten gaf, werd door al de deelnemers zeer gewaardeerd.

***

In de „Enkhuizer Courant” is een Damrubriek geopend, onder leiding van den heer A. Korf Cz.,
Secretaris der Enkhuizer Damclub.

1911 jan nr 10 HD 2e jaargang pag 150

De crisis in de damwereld.
Er is geen ontkomen meer aan. De verwachting, die wij in ons vorig nummer reeds moesten uitspreken, zal wel op werkelijkheid uitloopen: Wij staan aan den vooravond van een grooten damoorlog.
De diplomatie van het Bondsbestuur heeft niets meer mogen baten. De dambevolking is oorlogsgezind, wil vechten en het Bondsbestuur is voor dezen aandrang gezwicht.

1911 mrt nr 12 HD 2e jaargang pag 194

Nagekomen Berichten
ONZE BONDSWEDSTRIJDEN
Gelijk wij reeds mededeelden, zullen in de verschillende centra de wedstrijden worden besloten met een simultaan-séance vanwege onzen Bond. Deze seances zullen ongeveer overal op hetzelfde tijdstip plaats hebben en bij deze gelegenheid zullen de simultaanspelers de prijzen aan de winnaars uitreiken. Onderstaand volgt een lijstje der plaatsen waar deze séances zullen worden gegeven.

1911 okt nr 7 HD 3e jaargang pag 98/99

Notulen van de oprichtings-vergadering van den Ned. Dambond, gehouden den 9en April 1911 te Amsterdam.
(…)Nadat nog eenige vragen omtrent de punten uit het reglement, vooral wat de lezing van art. 38 betreft, ten genoege beantwoord zijn, komt de bestuursverkiezing aan de orde. Het V. A. D. stelt voor 10 bestuursleden te stellen, Haarlem stelt voor 9, met 457 tegen 176 stemmen besluit de vergadering 10 bestuurders te stellen.
Bij vrije stemming kregen de volgende heeren onderstaand aantal stemmen:

1912 apr nr 2 HD 4e jaargang pag 7

Enkhuizer Damclub.
De Enkhuizer Damclub hield 19 Maart haar zesde jaarvergadering. Blijkens het jaarverslag is het aantal leden er niet op vooruitgegaan en bedraagt dit thans 26, doch er is een vaste kern van ambitieuse dammers, die trouw de wekelijksche clubavonden bezoeken en met belangstelling kennis nemen van hetgeen met betrekking tot het damspel voorvalt. Ook de onderlinge wedstrijden (rondtournooien) hebben een geregeld verloop en de partijen worden met allen ernst gespeeld.

1912 aug nr 5 HD 4e jaargang pag 74

Partij No. 86,
gespeeld in den grooten wedstrijd van den Beemsterdamdag op 24 Februari 1912, tusschen de Heeren L. DE BEER, Amsterdam, met Wit en G. SPIJKER, Enkhuizen, met Zwart.

1912 dec nr 9 HD 4e jaargang pag 139

Enkhuizen Damclub.
Dinsdag 15 Oct. simultaneerde de heer Herm. Hoogland te Enkhuizen. De verwachting van de Enkhuizen Damclub, dat deze partij zeer geanimeerd zou zijn, is ten volle verwezenlijkt, Het is een mooie avond geweest, die zeer zeker aan de propaganda van ons spel ten goede zal komen. Zelden zagen we in onzen kring zulk een groote menigte belangstellenden, die met gespannen aandacht den loop der zetten volgden, en trouw den uitslag afwachtten, die eerst na een kamp van ruim drie en een half uur viel. Want de Enkhuizer dammers hebben het den simultaanspeler niet gemakkelijk gemaakt. Er werd door hen over 't algemeen goed spel vertoond, terwijl ieder respect had voor de zekerheid en gemakkelijkheid, waarmee de heer Hoogland de posities in de verschillende partijen overzag en beheerschte. Het resultaat legde een goed getuigenis af van het spel der Enkhuizers.

1912 mrt nr 12 HD 3e jaargang pag 183

KRONIEK.
Een zeldzame damdag. (Amsterdam-Noord-Holland)
(…) De verschillende clubs behaalden van het door hen verkrijgbaar aantal punten de volgende percentages:
1. Hoorn 72,5 % 2. Enkhuizen 68% (…)

1912 nov nr 8 HD 4e jaargang pag 126

Damrubrieken.
(…) Enkhuizen: Enkhuizer Courant, Zaterdagavondnummer. Redacteurs D.Brouwer en D.de Vries, adres Uitgevers dezer courant. (…)

1912 okt nr 7 HD 4e jaargang pag 105

Enkhuizer Damclub.
Dinsdag 10 September, clubavond en vergadering van Enkhuizer Damclub, van de 24 leden, present 21 ! Kranige lui, die Enkhuizer dammers, die toones evenveel hart te hebben voor 't spel als voor de bespreking van huishoudelijke aangelegenheden ! Schrijver dezes verkeert in veel vergaderingen, maar een dergelijke ambitie is naar zijn ervaring unique. En toch waren geen tumultueuze kwesties aan de orde! Geenzins. Met belangstelling werd kennis genomen van 't geen op de a.s. algemeene vergadering zal worden verhandeld, werden kortelijk de beide groote dam-matches, die gehouden zijn, gereleveerd en werd de winter-campagne geregeld.
Besloten werd:

1912 okt nr 7 HD 4e jaargang pag 107

Enkhuizen. In plaats van den heer A.Korff, die bedankt heeft als secretaris van de damvereeniging “Enkhuizen”, is benoemd de heer C.C.Moriën.

1912 okt nr 7 HD 4e jaargang pag 116 en 118

Oplossers problemen: G.Spijker

1913 apr nr 1 HD 5e jaargang pag 8

ENKHUIZEN-HOORN. Op Zondag 2 Februari had te Enkhuizen een clubwedstrijd plaats van 16 spelers uit de damvereenigingen Enkhuizen en Hoorn. Eerstgenoemde won met 35 tegen 29 punten (ieder speelde met zijn tegenstander 2 partijen).
Enkhuizen: G. Spijker 1, P. Kort 4, Figaro 1, D. de Vries 2, C. v. Kleef 2, T. Lub 2, K. Mantel 2, J. de Jong 4, J. Broer 3, J. Kooy 3, B. K. Asma 0, N. Groot 2, P. Visser 2, M. K. Smit 2, De Wit 2, A. Hoogkarspel 3. Totaal 35.
Hoorn: J. Geusebroek 3, K. de Vos 0, D. Eeken 3, W. Mooy 2, W. A. Ydo 2, J. Wagenaar 2, A. Fasol 2, P. Velseboer 0, Th. Driemen l, W. Tensen 1, J. Speets 4, C. Over 2, T. v. d. Roll 2, P. Verëli 2, H. Weidema 2, R. Over 1. Totaal 29.

ENKHUIZEN-BEEMSTER.

1914 apr nr 1 HD 6e jaargang pag 6

BEEMSTER-ENKHUIZEN. De damclub Aris de Heer uit Beemster heeft een wedstrijd gespeeld tegen Enkhuizen en deze met 30-14 gewonnen, als volgt:
Enkhuizer Damclub : D. de Vries 0-0, G. Spijker 1-1, P. Kort 0-l, Th. Lub 1-0, L. v. d. Spruyt 0-2, K. Mantel 1-0, J. de Jong 0-0, A. Hoogcarspel 0-1, C. de Wit 1-0, C. C. Morien 2-0, Asma 1-2, Totaal 14.
Aris de Heer: J. Noome Mz. 2-2, C. Noome Mz. 1-1, A. de Heer Kz. 2-1, J. de Heer Az. 1-2, S. de Heer 2-0, Jac. Noome Jz. 1-2, M. Noome Mz. 2-2, P. Zeeman 2-1, S. Hooyberg 1-2, P. v. Twisk 0-2, S. Homan 1-0. Totaal 30.

1914 feb nr 11 HD 5e jaargang pag 175

ENKHUIZEN. De heer L. van der Spruyt heeft de functie aangenomen als secretaris der Enkhuizer Damclub.

1914 feb nr 11 HD 5e jaargang pag 176

Damwedstrijd te Purmerend.
De uitslag van den Zondag gehouden clubmatch tusschen de damclub Aris de Heer en de Enkhuizer Damclub, gespeeld in 't Hotel „'t Paradijs" te Purmerend, is als volgt:

1914 mrt nr 12 HD 5e jaargang pag 186

BONDSLEDEN. De Nederlandsche Dambond telde op 1 Februari 40 vereenigingen gespecificeerd als volgt:
(…)
Enkhuizer Damclub, Enkhuizen 28 leden
(…)

1915 nov nr 8 HD 7e jaargang pag 118

Bondsleden.
(…) 12.”Enkhuizer damclub” 24 leden. (…)

1916 jan nr 10 HD 7e jaargang pag 148

Bondsbestuur.
(…) D.Brouwer, S.v.L.Park, Enkhuizen, 8e Bestuurslid. (…)

1916 nov nr 8 HD 8e jaargang pag 127

Bondsleden.
(…) 12.”Enkhuizer damclub” 23 leden. (…)

1917 aug nr 5 HD 9e jaargang pag 72

ENKHUIZEN. De damclub Enkhuizen heeft het lidmaatschap van den Bond opgezegd.

1919 feb nr 2 HD 11e jaargang pag 18; apr 1919 nr 4 pag 46; mei 1919 nr 6 pag 58

Oplossers Klasse B: J.v.d.Spruijt Lzn, Enkhuizen (12 jaar)

1920 aug nr 8 HD 12e jaargang pag 82; sep/okt 1920 nr 9 pag 94

Oplossers Klasse B: G.v.d.Spruijt, Enkhuizen

1925 mei nr 5 HD 17e jaargang pag 87

Oplossers Klasse B: C.v.d.Spruijt, Enkhuizen

1927 jun nr 6 HD 19e jaargang pag 102 / pag 116 / pag 155 / pag 171

Oplossers : J.v.d.Spruyt Lzn, Enkhuizen

1928 mrt nr 3 HD 20e jaargang pag 54

Oplossers : J.v.d.Spruyt, Enkhuizen

1930 okt nr 10 HD 22e jaargang pag 172

Prijswinnaars : J.v.d.Spruyt Lzn, Enkhuizen

1931 jan nr 1 HD 23e jaargang pag 13

Oplossers : J.v.d.Spruyt, Enkhuizen

1935 aug nr 12 HD 27e jaargang pag 163

Lijst van persoonlijke leden van den Nederlandschen Dambond
J.v.d.Spruijt Lzn., Havendijk 4/68, Enkhuizen

1936 apr nr 14 HD 28e jaargang 2 pag 108

Lijst van persoonlijke leden van den Nederlandschen Dambond
(…) H.Deen, Enkhuizen; J.Klein, Enkhuizen; J.v.d.Spruijt Lzn, Enkhuizen (ƒ 3,--) (…)

1966 feb nr 2 HD 58e jaargang pag 21

Stukje vaderlandse (dam)geschiedenis met jaartallen
door G.Beets te Wormer
(…) 1906 – De Damclub te Enkhuizen dateert van 8 maart 1906. Men beschikte daar over een aantal goede spelers als de bekende Gerrit Spijker, P.Kort e.a. (…)

1966 mei nr 5 HD 58e jaargang pag 53

NOORD-HOLLAND
De Enkhuizer Damvereniging bestond 60 jaar. Na in de beginperiode medegeholpen te hebben aan de totstandkoming van een nationale bond vond men het beter in eigen kontreien te spelen, nl. West-Friesland. Juist één jaar vóór dit zestigjarig feest echter vond men de weg terug. Onder leiding van voorzitter Rustenburg werd een feestavond georganiseerd die men in Enkhuizen en ver daarbuiten nog lang niet vergeten is. De oude getrouwe vriend Th. Lub, erevoorzitter der vereniging en medeoprichter, sprak openlijk uit dat de vereniging zich weer thuisvoelt in de K.N.D.B. en niets liever zou zien dan dat alle andere Westfriese clubs die nog hun eigen competitie spelen ook de weg naar de grote bond zouden vinden. ,,Ons bevalt het best", zei hij. Hier volgt nog het verslag in de Enkhuizer Courant van de club die 6 maart zestig jaar werd: „In het Luther-Huis hard niet alleen het huidige bestuur gelukwensen in ontvangst te nemen maar bovenal de ere-voorzitter van E.D.C., de heer Th. Lub, werd verschillende malen naar voren gehaald om zijn buitengewone werkkracht die hij steeds in dienst van de damsport heeft willen stellen.
Reeds in zijn openingswoord sprak voorzitter en feestleider, de heer P. Rustenburg, hierover maar ook de wedstrijdleider, de heer H van der Veen (wiens; leermeester de heer Lub is geweest) noemde o.a, met name het jeugdwerk dat sinds jaren door de heer Lub wordt gestimuleerd. Daarnaast roemden ook andere sprekers om beurten de verdiensten die de heer Th. Lub voor de damsport in het algemeen en voor E.D.C, in het bijzonder heeft gehad en nog steeds heeft.
Van de hogere organisaties in de damwereld was er ook een grote belangstelling voor de herdenking van het zestigjarig bestaan van E.D.C. Helemaal uit Goes was bijvoorbeeld de heer Van de Vreugde gekomen, namens het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Damhond, die in zijn woord van gelukwens constateerde dat E.D.C. ouder is dan de bond en dat de Enkhuizer club dus ongetwijfeld van adel is en rijk aan traditie. Spreker uitte er zijn blijdschap ever dat de E.D.C. 11/2 jaar geleden tot de gelederen van de KNDB is teruggekeerd en zou de Enkhuizer club gaarne als bolwerk in West-Friesland voor deze bond willen beschouwen. Namens de bond bood hij de jubilerende vereniging een dambord met schijven aan. Namens de afdeling Noord-Holland van de KNDB sprak de heer Meure uit Haarlem die E.D.C. de opdracht gaf zich zoo spoedig mogelijk in één van de topklassen te vestigen teneinde hierdoor propaganda te maken voor de damsport in Enkhuizen en omgeving en daarnaast vooral ook de jeugd uit deze stad in de gelederen van de club op te nemen.
Hij overhandigde een enveloppe met inhoud. Het district Noordhollands Noorderkwartier was vertegenwoordigd door de heer Hartog van Andijk die over de heer Th. Lub ander andere zei: „wat de heer Lub voor de damsport gedaan heeft kan niet worden overtroffen". Het hartelijk en langdurig applaus voor de nestor van deze avond was veelbetekenend. In deze rij van sprekers werd een afgevaardigde van de Westfriese Dambond (waarin E.D.C. zoveel jaren met verschillende teams is uitgekomen) node gemist. Wel echter was aanwezig de voorzitter van de schaakclub K.T.V., de heer A. M. Vijn, die zijn schaakavond had opgeofferd om het feest van de zusterorganisatie mee te maken en daadbij te getuigen van de goede verstandhouding. Ook de heren Hartog en Vijn deden hun gelukwensen vergezeld gaan van een enveloppe met inhoud.

1969 dec nr 12 HD 61e jaargang pag 112

Enkhuizen: Ook de Enkhuizer Damclub, als meer dan 60-jarige een van de oudste damclubs in ons land, bezit een club
Clubvoorzitter en redacteur H. van der Veen doet een interessant idee aan de hand: men wil met genoegen clubbladen met andere verenigingen uitwisselen, met wederzijds recht desgewenst elkaars artikelen over te nemen.
Voor 1970 heeft EDC een origineel toernooi op het programma staan: 6 partijen waarvan twee op het 100 ruiten-bord, twee op de 64 ruiten en twee op de 144, volgens een afvalsysteem. De inzet is een trofee met opschrift “All round dammer EDC 1970”.

1970 jul/aug nr 7/8 HD 62e jaargang pag 61

JEUGDKAMPIOENSCHAP ENKHUIZEN:
Winnaar werd Henk Brozius (18), gevolgd door Karel de Jong (18), Albert v.d.Berg (14), Douwe Jongsma (13) en Nanja Allart (12). Aantal deelnemers: 83, verdeeld in 11 groepen. De prijzen bestonden uit gouden (! ), zilveren en bronzen medailles, zakdambordjes, damboeken, enz.